Profile
English
Bulgarian
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ´sensitiv ]
  +
  English
  `~
  1!
  2@
  3#
  4$
  5%
  6^
  7&
  8*
  9(
  0)
  -_
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  qQ
  wW
  eE
  rR
  tT
  yY
  uU
  iI
  oO
  pP
  [{
  ]}
  <>
  CapslockCapslock
  aA
  sS
  dD
  fF
  gG
  hH
  jJ
  kK
  lL
  ;:
  '"
  \|
  EnterEnter
  ShiftShift
  zZ
  xX
  cC
  vV
  bB
  nN
  mM
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create

  I. adj
  1. чувствителен, сензитивен (to към); ~ market неустойчив, нестабилен пазар; ~ paper (plate) фот. светлочувствителна хартия (плака); ~ plant бот. срамежлива мимоза Mimosa pudica; adv sensitively;
  2. обидчив; който лесно се засяга (about); деликатен, щекотлив (за въпрос, тема);
  3. точен, прецизен, чувствителен (за уред);
  4. секретен, поверителен (за документ, информация);
  5. рядко сетивен;

  II. n чувствителен човек; човек, податлив на хипноза.