Profile
English
Bulgarian
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ dis´pju:t ]
  +
  English
  `~
  1!
  2@
  3#
  4$
  5%
  6^
  7&
  8*
  9(
  0)
  -_
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  qQ
  wW
  eE
  rR
  tT
  yY
  uU
  iI
  oO
  pP
  [{
  ]}
  <>
  CapslockCapslock
  aA
  sS
  dD
  fF
  gG
  hH
  jJ
  kK
  lL
  ;:
  '"
  \|
  EnterEnter
  ShiftShift
  zZ
  xX
  cC
  vV
  bB
  nN
  mM
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create

  I. n
  1. диспут, дебати, полемика, прение; обсъждане, разискване; the matter in ~ въпросът, който се разисква; случаят, за който става дума; it is in ~ намира се в процес на обсъждане, още не е решено;
  2. спор, пререкание, препирня; препиране; beyond ~ неоспоримо, безспорно, несъмнено, вън от всякакво съмнение; ~ at law юрид. тъжба;
  3. караница; конфликт; кавга;

  II. v
  1. споря, полемизирам, препирам се; оспорвам; to ~ a will (claim) оспорвам завещание (иск);
  2. разисквам, обсъждам, разглеждам; дискутирам;
  3. противя се на, възпрепятствам; to ~ every inch of ground отстоявам всяка педя земя.