Profile
English
Bulgarian
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ´kaunsəl ]
  +
  English
  `~
  1!
  2@
  3#
  4$
  5%
  6^
  7&
  8*
  9(
  0)
  -_
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  qQ
  wW
  eE
  rR
  tT
  yY
  uU
  iI
  oO
  pP
  [{
  ]}
  <>
  CapslockCapslock
  aA
  sS
  dD
  fF
  gG
  hH
  jJ
  kK
  lL
  ;:
  '"
  \|
  EnterEnter
  ShiftShift
  zZ
  xX
  cC
  vV
  bB
  nN
  mM
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create

  I. n
  1. съвещание, обсъждане, разискване; to take ~ with, to take into o.’s ~s съвещавам се с;
  2. съвет; ~ of perfection чудесен, но неизпълним съвет; to keep o.’s (own) ~ тая в себе си това, което знам, не казвам никому, трая си, мълча си;
  3. адвокат; адвокатите на едната или другата страна (при процес); ~ for the defence, defence ~ защита (адвокат, -и); to hear ~ on both sides изслушвам адвокатите и на двете страни;
  4. замисъл, план;

  II. v съветвам, посъветвам, давам съвет; препоръчвам, настоявам за.