Profile
English
Bulgarian
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ´tʃein ]
  +
  English
  `~
  1!
  2@
  3#
  4$
  5%
  6^
  7&
  8*
  9(
  0)
  -_
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  qQ
  wW
  eE
  rR
  tT
  yY
  uU
  iI
  oO
  pP
  [{
  ]}
  <>
  CapslockCapslock
  aA
  sS
  dD
  fF
  gG
  hH
  jJ
  kK
  lL
  ;:
  '"
  \|
  EnterEnter
  ShiftShift
  zZ
  xX
  cC
  vV
  bB
  nN
  mM
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create

  I. n
  1. верига, синджир; верижка, синджирче, ланец; to put a dog on the ~ връзвам куче с верига; door ~ верига за заключване на врата отвътре; caterpillar ~ гъсенична верига; to pull (yank) s.o.’s ~ дразня някого, будалкам (се с) някого;
  2. pl вериги, окови (и прен.); to burst o.’s ~s счупвам веригите си, освобождавам се; to put in ~ s оковавам;
  3. планинска верига (и a ~ of mountains);
  4. верига, серия, редица, поредица, система (от събития, факти и пр.); a ~ of ideas ред от мисли; a ~ of posts система от постове; ~ of command воен. йерархия;
  5. сгъваема метална пръчка за измерване на повърхност; мярка за дължина (около 20 м) (и Gunter’s ~);
  6. pl мор. железни плочи на външната страна на кораб, за която се прикрепят вантите;
  7. фигура от танц;
  8. attr верижен, сериен; ~ belt тех. верижна трансмисия; ~ broadcasting рад. предаване от няколко станции; a ~ gang ам. затворници, оковани с една обща верига; a ~ reaction верижна реакция;

  II. v
  1. оковавам във вериги; to ~ s.o. (down) оковавам някого;
  2. завързвам с верига; затварям с верига; to ~ up a dog завързвам куче с верига;
  3. обвързвам, приковавам; to be ~ed to o.’s desk не мога да мръдна от масата си; ~ed up (together) обвързани един с друг;
  4. измервам (поле и пр.).


  [´tʃein¸drivən]
  -driven adj задвижван от верига, с верижно задвижване.