Profile
English
Bulgarian
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ bʌd ]
  +
  English
  `~
  1!
  2@
  3#
  4$
  5%
  6^
  7&
  8*
  9(
  0)
  -_
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  qQ
  wW
  eE
  rR
  tT
  yY
  uU
  iI
  oO
  pP
  [{
  ]}
  <>
  CapslockCapslock
  aA
  sS
  dD
  fF
  gG
  hH
  jJ
  kK
  lL
  ;:
  '"
  \|
  EnterEnter
  ShiftShift
  zZ
  xX
  cC
  vV
  bB
  nN
  mM
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create

  I. n
  1. бот. пъпка; flower (leaf) ~ цветна (листна) пъпка; in ~ напъпил; to nip in the ~ прен. задушавам в зародиш;
  2. зоол. пъпка (при пъпкуване);
  3. анат. телце (вкусово и пр.);
  4. прен. sl младо момиче, девойка;

  II. v
  1. бот. напъпвам, покарвам; пускам пъпки;
  2. зоол. пъпкувам; to ~ off from размножавам се чрез пъпкуване; прен. обособявам се, отделям се;
  3. присаждам, ашладисвам.


  n
  1. брат;
  2. друже, момче (като обръщение).