Profile
English
Bulgarian
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  English
  `~
  1!
  2@
  3#
  4$
  5%
  6^
  7&
  8*
  9(
  0)
  -_
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  qQ
  wW
  eE
  rR
  tT
  yY
  uU
  iI
  oO
  pP
  [{
  ]}
  <>
  CapslockCapslock
  aA
  sS
  dD
  fF
  gG
  hH
  jJ
  kK
  lL
  ;:
  '"
  \|
  EnterEnter
  ShiftShift
  zZ
  xX
  cC
  vV
  bB
  nN
  mM
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  1) вкъщи съм, у дома съм; 2) избран съм, на власт съм (за партия, депутат); 3) записан съм, включен съм (в състезание, прослушване и пр.); 4) появявам се на пазара (за плодове и пр.); пристигам (за влак); получавам се, пристигам (за писмо, документи и пр.); излизам на мода; настъпвам (за сезон); 5) във форма съм; • to ~ in on s.th. вземам участие в, знам, запознат съм с; to be (well) in with s.o. в приятелски отношения съм с; to be all in изморен съм, съсипан съм, капнал съм; my luck is in върви ми, имам късмет; to ~ for it ще го загазя;