Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -ли, (два) ъ̀гъла 1. мат. angle; външен ~ъл архит. (на сграда) coign; вътрешен/външен ~ъл an interior/exterior angle; допълнителен ~ъл a supplementary/supplemental angle; остър ~ъл an acute angle; под прав ~ъл at right angles; под ~ъл отградуса at an angle of … degrees; прав ~ъл a right angle; пресичам се под прав ~ъл decussate; прилежащи ~ли adjacent/contiguous angles; пространствен ~ъл a solid angle; срещулежащи ~ли alternate angles; тъп ~ъл an obtuse angle; ~ъл на откос техн. rake; архит. return;
  2. corner; на ~ъла at the corner; с подгънати ~ли (за книга) dog-eared;
  3. (кът) nook, corner; тих ~ъл a quiet nook/corner.