Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ср., -а 1. (вълнение) feeling, sentiment, emotion; (на съжаление, гордост) feeling (of); имам добри ~а към feel kindly towards; лоши ~а ill/bad/hard feelings, ill-will, bad blood; grudge; не умея да прикривам ~ата си wear o.’s heart on o.’s sleeve; не храня лоши ~а bear no grudge; постъпвам без лошо ~о act without bitterness; с добри ~а kindly disposed (към to); с ~о emotively, emotionally, feelingly; храня лоши ~а bear/have/nurse a grudge (against); човек на ~ата emotional character;
  2. (усет, сетиво) sense (за of); изгубил съм всяко ~о за be lost to all sense of; ~о за виновност sense of guilt, guilty feeling; ~о за добро и лошо/морално ~о moral sense; ~о за красивото a sense of beauty, a feeling for the beautiful; ~о за малоценност/превъзходство an inferiority/a superiority complex; ~о за мярка a sense of proportion;
  3. (усещане) sensation; физиология на ~ата aestho-physiology;
  4. (впечатление) feeling.