Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -и, (два) капита̀ла 1. икон., фин. capital; funds; (главница) principal; акционерен ~ issued capital; банков ~ banking capital; дялов ~ joint stock (capital); мъртъв ~ dead/unemployed capital; frozen capital; оборотен ~ working capital; circulating/floating capital; основен ~ fixed capital, capital stock/fund; fixed/capital assets; постоянен ~ constant capital; производителен ~ productive capital; променлив ~ variable capital; промишлен ~ industrial capital; стоков ~ commodity capital; търговски ~ trade/trading capital; финансов ~ financial/finance capital;
  2. (имущество) capital, funds, assets, property; (актив) equity; привлечен ~ debt capital; прираст на ~ capital gain; рисков ~ venture capital; свободен ~ idle money;
  3. събир. the capitalists, big business;
  4. прен. (ценно качество) capital merit, asset, credit; • не правя ~ от not set great store by; правя голям ~ от make great play with.