Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -и, (два) кана̀ла 1. (изкуствен) canal; (естествен) channel; (в сграда) drain; (градски) drain, sewer; вентилационен ~ fandrift; водносилов ~ hydro-power canal; водоотводен ~ catch-water (drain); ~ за отпадни води waste canal; ~ за оттичане на повърхностни води drain; ~ с шлюз lock canal; напоителен/оросителен ~ irrigation canal; отводен ~ discharge canal; отточен ~ escape canal; промивен ~ flushing canal; хидродинамичен ~ water channel;
  2. анат. duct, canal; жлъчен ~ bile-duct; пикочен ~ urethra;
  3. техн. groove, channel; ~ за ремонт на автомобили inspection/service pit; роторен ~ ел. rotor groove/channel; телевизионен ~ T.V. channel; шпонков ~ keyseat, keyslot, keyhole;
  4. прен. channel; ~ за предаване на данни data transmission channel; научавам (нещо) по неофициални ~и hear (s.th.) on/through the grapevine; служебен ~ за връзка engineering channel.