Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  прил., -на, -но, -ни 1. (разрешен, поставен от закона) lawful, legitimate; rightful; (юридически) legal; ~ен брак lawful wedlock; ~ен документ legal document; ~ен дял legal interest; ~ен наследник rightful heir, next of kin, мн. heirs-at-law; ~ен собственик rightful/lawful owner; ~на част lawful share; ~но дете legitimate child, a child born in wedlock; ~но задължение statutory duty; ~но мнозинство a competent majority; ~но платежно средство legal tender; имам ~на сила be valid; моята ~на съпруга my wedded wife; на ~но основание on legal grounds; по ~ен път by lawful means, by legal process;
  2. (справедлив, обоснован) legitimate, natural, rightful, warrantable; ~на гордост legitimate pride; ~но възмущение natural indignation; ~но искане legitimate demand; rightful claim.