Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -ци, (два) езѝка 1. tongue; анат. glossa; възпаление на ~ка мед. glossitis; обложен ~к coated/furred tongue;
  2. техн. tongue; pawl; catch; застопоряващ ~к (палец) dog catch; (на обувка) tongue; (на камбана) clapper, tongue (of a bell), jinglet;
  3. (реч) speech; (на даден народ) language, tongue; пренебр. lingo; ~к на глухонемите finger/sign language; изучаван ~к target language; малцинствен ~к minority language; ма̀терен ~к mother tongue; на прост/ясен ~к (put) in simple language, in plain English;
  4. инф.: ~к за управление на задания job control language; ~к на командите command language; компилиращ ~к assembly language;
  5. (изразни средства) language; (стил) style; (идиом) idiom, parlance; (на документ) wording; (жаргон) jargon, cant, lingo; вестникарски ~к journalese, newspaperese; в правния/моряшкия/военния и т. н. ~к in legal/nautical/military etc. parlance; изящен ~к elegant style; на ~ка на математиката/науката in terms of mathematics/science; научен ~к learned/scholarly language; точен ~к verbal accuracy; филмов ~к film idiom; • глътвам си ~ка be struck dumb, be scared to death, be dumbfounded; дръж си ~ка (бъди по-учтив) keep a civil tongue! държа остър ~к speak sharply; държа си ~ка bridle/curb o.’s tongue, put a bridle/curb on o.’s tongue; ~кът няма кости, а кости троши the tongue is sharper than any sword; злите ~ци разправят, че gossip has it that; идваше ми да си отхапя ~ка I could have bitten my tongue off; изплезихме ~ци, докато се качим до върха we were done up/dog tired/dead beat by the time we reached the top; изплъзна ми се от ~ка it slipped out; имам груб ~к be rough-spoken; каквото му е на ума, това му е на ~ка he wears his heart on his sleeve; на ~ка ми е have s.th. on the tip of o.’s tongue; не мога да си преобърна ~ка да го произнеса/изрека I can’t get my tongue round it; не можахме да намерим общ ~к we talked at cross purposes; общ ~к прен. common ground/language; преплита ми се ~кът stammer, falter; развързвам си ~ка loosen o.’s. tongue; сърби ме ~кът be itching to speak; чеша си ~ка wag o.’s tongue, chew the fat, chinwag, shoot the breeze; що за ~к! that’s no way to talk!