Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ср., дървѐта, дървеса̀ или дърва̀ 1. tree; букови дървета beech; горски дървеса forest-trees; иглолистно ~ conifer, a coniferous tree; палисандрово ~ бот. rose-wood; плодно ~ fruit-tree; по дърветата in the trees; широколистно ~ a broad-leaved/deciduous tree;
  2. (отсечено стъбло) trunk, log, piece of timber; събират. timber; дялани дървета за греди timber/trunks hewn for beams;
  3. (отсечен клон) stick, branch;
  4. (за горене) log, piece of wood;
  5. (само ед. ­ материал) wood, timber; гравюра на ~ wood-cut; облицован с ~ panelled, wainscotted, lined with wooden panelling, (отвън) timbered, shingled; от ~ wooden; подобен на ~ woody;
  6. прен. (за човек) clod, lump, woodenhead; blockhead; • ~ и камък се пукат от студ it is ringing/bitter cold; като взема едно ~ just you wait; коледно ~ Christmas tree; от дърветата не виждам гората not see the wood for the trees; родословно ~ family tree; търся под ~ и камък look for s.th. high and low; look under log, leaf and nettle; leave no stone unturned; ще играе ~то разг. you’ll be getting a taste of the stick.