Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -ове, (два) дъ̀лга 1. (паричен) debt; влизам в ~ове run/get into debt; вписвам като ~ на някого debit s.o. with; ~ от комар debt of honour; ~ът трябва да се изплати за една година the debt is repayable in a year; държавен ~ икон. national debt; изплащам ~ pay off a debt; имам да изплащам ~ове have debts to pay off, be in arrears; консолидиран ~ икон. funded debt; национален ~ икон. public debt; непосилен ~ dead-weight debt; нямам ~ове have no debts, (изплатил съм се) be out of debt, be quit of debts; погасявам ~ acquit a debt; погасяване на ~ юр. acquittal; потънал съм до гуша в ~ове be heavily/deep/deeply in debt, be debt-laden, be head over ears/up to the eyes in debt; правя ~ове incur/contract debts; пропаднал ~ bad debt; текущ/летящ ~ икон. floating debt;
  2. (задължение) duty; вменявам в ~ някому impose upon s.o. the duty (да of с ger.); знам ~а си I know where my duty lies; изпълнявам ~а си do o.’s duty/bit; свещен/морален ~ остар. bounden duty; смятам/считам за свой ~ да I consider it my duty to; I shall make it my duty/a point of duty to; със съзнание за ~ duteous.