Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -и 1. companion, comrade; friend, fellow; compeer; (по работа и пр.) associate, colleague, mate, fellow-worker; (от училище) school-fellow; class-mate; весел ~ boon companion; ~ в игра play-mate; ~ от детинство childhood friend, friend of o.’s childhood; ~ по нещастие/съдба fellow-sufferer; ~ по оръжие comrade-/companion-/brother-in-arms; стари ~и old chums, pals, разг. cronies; амер. buddies;
  2. (член на социалистически колектив; и като обръщ.) comrade; (с име) Comrade;
  3. (съпруг) husband; mate (и за животно); (един от чифт) mate; без ~ unmated, mateless, without a mate.