Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  прил., -ра̀, -ро̀, -рѝ 1. (благ, състрадателен, нравствен) good; comp. better, super. best; good-natured, kind(-hearted); ~ро дело kindness, kind deed; ~ро сърце a kind/warm heart; kindness of heart; ~ър съм с някого be good/kind to s.o.; имам ~ри чувства към be kindly disposed towards, feel kindly towards; имам ~ър характер be good-natured; правя се на ~ър пред ingratiate o.s. with; с ~ри намерения нареч. in good faith; прил. well-meaning; с най-~ри намерения with the best of intentions; той е ~ро момче he is a good boy/a nice chap/a good sort/a decent fellow; хайде, ти си ~ро момче there/that is a good boy; there, be a good boy;
  2. (любезен) kind, good; бъди така ~ър да be so kind as to (с inf.); с ~ри обноски polite, well-mannered;
  3. (с необходимите качества) good/high quality (attr.); (задоволителен) fair; (благотворен) good, salutary; (способен) good (в at), clever, capable, able, efficient, competent; в ~ри и лоши дни in good days and bad; в ~ро състояние (за човек) well, doing well/nicely, (добре поддържан) well-kept, (за машина) in good repair, in working order; ~ра армия efficient army; ~ра памет good/tenacious memory; ~ра политика good/sound policy; ~ра работа (занятие) good job, (добре свършена) (a piece of) good work; ~ро бъдеще bright prospects; ~ро здраве good/sound/robust health; ~ро материално положение easy circumstances; ~ро функциониране (на машина) proper working; ~ър апетит a good/hearty appetite; ~ър край happy end(ing); ~ър познавач на good/fair judge of; ~ър признак good/hopeful sign; ~ър съвет good/sound advice; ~ър урок good/salutary lesson; ~ър шанс good/fair chance; на ~ра работа съм have a good job, be gainfully employed; най-~ър след някой друг second best; не кой знае колко ~ър indifferent; струва ~ри пари cost a pretty penny;
  4. (ученическа бележка) good, B; много ~ър very good, B+; • в най-~рия случай at best, at the very most; ~рите (във филм и пр.) същ. the goodies; ~ро утро good morning; ~ър вечер good evening; ~ър ден (официално) good day, (преди обед) good morning, (след обед) good afternoon; ~ър е Господ! let’s hope for the best! God’s mercy is great! и таз ~ра! well, I never! you don’t say! a pretty business! goodness! (на) ~ър път a good/pleasant journey to you, bon voyage; нищо ~ро няма да излезе от това nothing good will come of it, no good purpose will be served; пожелавам някому ~ър път wish s.o. a safe journey.