Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  = връ̀щам гл.
  1. (нещо) return, give/bring/take/send back, restore; (някого) send back; (храна ­ за стомах) reject; ~ (нещо купено) take back; ~ в по-долен клас put back; ~ годеж break off an engagement; ~ дело refer back a case (в to), bring a case before the court; ~ живота на, ~ към живот restore/bring back to life; bring to life again; ~ заем repay a loan; ~ залог refund a deposit; ~ книга return a book; ~ на работа reinstate s.o. in his job/post, restore s.o. to his old job; ~ (пари) неточно give inaccurate change; ~ нещо на мястото му put back/return/restore s.th. to its place; (нещо взето, намерено, откраднато) restore; (пари) pay back, refund, reimburse; ~ някому със същото pay s.o. back in his own coin, aмер. разг. even up on s.o.; ~ (остатък) от give change for; ~ откраднатото имущество recover stolen property; ~ пари на купувач give change; ~ (пари) повече give change in excess; ~ поздрав return a greeting; ~ (пари) по-малко give short change, short-change; ~ посещение repay a visit, pay a return visit; ~ свободата на restore s.o. to liberty; ~ територия hand back a territory; ~ топка send back a ball; ~ удар strike back; връщат ми парите have o.’s money back;
  2. (накарвам някого да се върне) make s.o. come back; (отказвам да приема стока, да взема ученик) refuse; (купувач, посетител, просяк) turn away; ~ (страна) няколко десетилетия назад throw/push/thrust several decades back; ~ тъпкано give it (s.o.) back hot and strong; get o.’s own back with a vengeance; ще ти го върна I’ll get my own back, I’ll be/get even with you;

  ~ се go back, come back, return, be/turn back (при to); (към предишното състояние, тема) revert (to); (към предишно лошо състояние) relapse (into); връща се доброто ми настроение regain o.’s spirits, recover o.’s good humour; връща се здравето ми recover o.’s health; връща се свободата ми have o.’s freedom restored; връща се увереността ми recover o.’s confidence; ~ се към миналото look back on the past; ~ се към първобитното си състояние revert to type/o.’s pristine condition; ~ се към старите си навици relapse into o.’s old habits; ~ се на главата на recoil on, boomerang; ~ се отново и отново (към тема) harp on, ring the changes on; ~ се при родителите си be reunited with o.’s parents; ~ се по същия път go back the same way/the way one came, retrace o.’s. steps; ~ се с впечатления (от някъде) bring back impressions; все се ~ към миналото hark back on he past; ~ се в съзнание regain consciousness; очаква се той да се върне he is expected back; • да ви се връща the same to yoy; ще ти се върне it’ll come home to you; той замина, за да не се върне вече he went away never to return.