Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ж., само ед. wool; влачена ~ carded wool; изкуствена ~ lanital; камилска ~ camel’s hair; като ~ woolly; скубя ~ от овца wool a sheep; търговец на ~ wool merchant.
  ж., -ѝ 1. wave; ~а като планина mountain of a wave, mountain-high wave; ~а, която се разбива breaker; ~и, които се разбиват в брега surf; голяма ~а large/heavy wave/sea, surge, billow; дълга ~а roller; дълга закъдрена ~а beachcomber; малка ~а ripple, ruffle; приливна ~а tidal wave;
  2. физ. wave; взривна ~а blast; дължина на ~ата wave-length; звукова ~а sound wave; къси/средни/дълги ~и short/medium/long waves; светлинна ~а light-wave; студена ~а cold wave; топла ~а heat wave; • ~а на недоволство groundswell of discontent; ~а от стачки/протести a wave of strikes/protest; ~ата на общественото мнение the tide of popular opi-nion; на ~и (за коса) wavy; (за море) watered; нося се по ~ите (за кораб и пр.) drift on the waves, roll adrift; тласкан от ~ите awash.