Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., въ̀зли, (два) въ̀зела 1. knot; връзвам на ~ tie in a knot; развързвам ~ untie/undo a knot; моряшки ~ a seaman’s knot;
  2. (място, където се кръстосват пътища и пр.) junction, centre; железопътен ~ railway junction; пътен ~ road junction; свързочен ~ воен. signal office/centre; съобщителен ~ hub of communications;
  3. анат. knot; нервен ~ биол. ganglion;
  4. бот. node;
  5. (вързоп) bundle;
  6. (на тъкан) burl;
  7. техн. meeting; ел. assembly; • (нещо заплетено) tangle; ~ от усойници vipers’ tangle; Гордиев ~ Gordian knot; санитарен ~ toilet and bathroom.
  м., въ̀зли, (два) въ̀зела мор. (мярка) knot (1852 м).