Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ср., impression; за да направи ~е for effects; имам ~е, че be under the impression that, it seems to me that; какво ~е ви направи? how did it strike/impress you? не правя никакво ~е на някого leave s.o. cold/unmoved; не произвеждам очакваното ~е (за книга, реч и пр.) fall flat; общото ~е the general feeling is; оставам с ~ето, че be left with the impression that; правя ~е make/create an impression (на on); strike; правя добро/лошо ~е на make a good/bad impression on, impress favorably/unfavorably; прави ми особено/силно/дълбоко ~е be deeply impressed by; правя жалко ~е be a sorry sight; разменям ~я compare notes.