Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  гл.
  1. enter, go in (в into); walk in (в into); (прониквам ­ за светлина) get in, penetrate; влакът влезе в района на гарата the train entered the station/steamed into the station; влез! come in! в пръста ми влиза треска get a splinter in o.’s finger; ~ без покана/без билет gatecrash; ~ в стая go into a room, enter a room; ~ и излизам bustle in and out; ~ неочаквано при walk in on; ~ тържествено sweep in; врата, през която се влиза в стая a door that gives access to a room; между зъбите ми влезе семка a seed has got caught in my teeth;
  2. (минавам през) go through;
  3. (вмествам се) go, get (в into); fit (in); (за багаж в куфар) go (в into); прен. (в програма, цена) be included (в in); (за число ­ съдържа се в) go into;
  4. (ставам член) join (в -), become/be a member (в of); (учебно заведение) enter (в -); (в кариера) take up, embrace (a career); ~ в армията join the army; ~ в университета enter the university;
  5. (в компютърна система) log in; • ~ в бой/сражение engage in battle; ~ във владение на take possession of; ~ във връзка с някого get in touch with s.o., contact s.o.; ~ в грях commit a sin; ~ в двадесетата си година enter o.’s twentieth year; ~ в действие go/come into operation; ~ в дирите на някого fall into s.o.’s tracks; ~ в историята go down in history; ~ в капан fall into trap; ~ в работа come in (very) useful, come in handy; ~ в разговор start up/strike up a conversation, enter into conversation; ~ в положението на някого sympathize with s.o.; ~ в преговори begin/open negotiations; ~ в пътя/в правия път mend o.’s ways; ~ в сила operate, take effect, become valid; на теб какво ти влиза в работата? what concern/business is it of yours? от едното ухо влиза, от другото излиза it goes in through one ear and out through the other, in at one ear out at the other; това не влиза във въпроса that’s outside the question/beside the point.