Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  прил., -на, -но, -ни 1. black; (за хляб) brown; (почернял от слънце) brown, sunburnt, tanned; (за метали) ferrous; (за шрифт) thick, bold, boldface; ~ен като дявол as black as the devil; ~ен като катран as black as a raven/a crow, as black as coal/ink/pitch; ~ен като смола black as jet, jet-black; ~ен молив a lead/black pencil; ~ен пипер pepper; ~ен хайвер caviar(e); ~на бира porter, dark beer; ~на дъска blackboard; ~на мед matte;
  2. прен. black, dismal, gloomy; за ~ни дни against a rainy day; роден на ~ен петък born unlucky, born under an evil star, evil-starred; светът ми е ~ен have the dismals, be in the dismals; ~ен неблагодарник a monster of ingratitude; ~ен петък Black Friday; ~ни дни hard times; ~ни мисли black/gloomy thoughts; ~но дело a black deed;
  3. (за вход, стълбище) back; service (attr.); ~ен двор backyard;
  4. като същ. black; ~ните the blacks, амер. the coloured men/people;
  5. като същ. ср. black; mourning; в ~но in black, (в траур) in mourning; казвам на ~ното бяло call black white; • виждам в ~на светлина see in the worst light; влизам в ~ния списък be blacklisted; върша ~ната работа за някого jackal for s.o.; stooge for s.o.; заради ~ните очи на някого for s.o.’s beaux yeux; ~ен гологан bad penny; ~ен дроб liver; ~ен ми е пред очите I can’t bear the sight of him; ~ен Петър (игра) Black Peter; ~ен път dirt road; ~ен списък a black list; ~на борса/пазар grey/black market; ~на кутия (на самолет) black box, flight recorder; ~на овца прен. black sheep; ~на работа dirty/menial/job, разг. sweat, donkey work, (нетворческа) routine work; ~ният континент прен. the Dark Continent; ~но духовенство regular clergy; ~но злато coal; човек, който върши ~ната работа henchman.