+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
позволя̀вам [ ]
гл. allow, permit; let; (давам възможност на) enable; няма да позволя да се подиграват с мен I won’t let/have them make a fool of me; той харчи повече отколкото му позволяват средствата he spends more than he can afford;

~ си presume, dare, take the liberty; (осмелявам се) venture; allow o.s.; как си позволяваш! how dare you! не мога да си позволя I cannot afford, I can ill afford; ~ си волности с make free with; ~ си лукса да indulge in the luxury (c ger.), afford o.s. the pleasure of (c ger.); ~ си много carry it too far; presume, go too far; take liberties; take too much for grants.