+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
печа̀т [ ]
м., -и, (два) печа̀та 1. seal; прен. (отпечатък) stamp; гумен ~ rubber-stamp; държавен ~ state seal; контролен ~ hallmark; слагам ~а си на прен. leave an impress on; слагам/удрям ~ на stamp, put/set/affix a seal to; той носи ~а на ранна смърт he is marked for early death;
2. само ед. (печатане) print(ing), press; бивам даден за ~ go to press/the printer’s; излизам от ~ come off the press, come out, be published; книгата е под ~ the book is now printing; под ~ in the press, at the printer’s; подготвям за ~ prepare for the printer’s; току-що излязъл от ~ just off the press;
3. само ед. (шрифт) print, type, (вид печат) printing; висок ~ letterpress/relief printing; дребен/ситен/едър ~ small/large print; дълбок ~ intaglio printing; колона със ситен ~ closely printed column; плосък ~ flat(-bed)/plane printing; цветен ~ colour printing; чист ~ fine printing;
4. само ед. (периодичен печат, преса) press; закон за ~а press law; отдел за ~а news-department; получавам благоприятни отзиви в ~а have/get a good/favourable press; преглед на ~а press review.