Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ж., -и 1. gain, profit, returns; earnings, gainings; winnings (и от хазартна игра); (от лотария, тото) windfall, jackpot, prize; без ~а without any profit; докарвам си/реализирам (големи) ~и make (high) profits; за ~а for gain; неразпределена (задържана) ~а retained profit; от това няма ~а there is little/no profit in it; с голяма/добра ~а at a high/handsome profit; с ~а at a profit; сметкаПечалби и загуби” profit and loss account; чиста ~а clear/net profit, clear gain;
  2. (полза, облага) use, benefit, advantage; каква е ~ата от това? what’s the advantage of that? той няма никаква ~а от това he gains nothing by this, he has nothing to gain by this.