+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
печа̀лба [ ]
ж., -и 1. gain, profit, returns; earnings, gainings; winnings (и от хазартна игра); (от лотария, тото) windfall, jackpot, prize; без ~а without any profit; докарвам си/реализирам (големи) ~и make (high) profits; за ~а for gain; неразпределена (задържана) ~а retained profit; от това няма ~а there is little/no profit in it; с голяма/добра ~а at a high/handsome profit; с ~а at a profit; сметкаПечалби и загуби” profit and loss account; чиста ~а clear/net profit, clear gain;
2. (полза, облага) use, benefit, advantage; каква е ~ата от това? what’s the advantage of that? той няма никаква ~а от това he gains nothing by this, he has nothing to gain by this.