Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  само мн. money (само sg.); разг. cash; dough, brass, dibs; (книжни) sl. lettuce; амер. cabbage; (монети) coins, hard money; без ~ (много евтин) dirt cheap, as cheap as dirt, giveaway; for a song; грешни ~, ~, хвърлени/отишли на вятъра so much money thrown away/lost; джобни ~ pin money; дребни ~ (small) change; държавни ~ public/state funds; звонкови ~ specie; изкарвам/печеля ~ earn/make money; изпрани ~ laundered money; имам ~ (в момента) be in cash; имате ли ~ у себе си? have you any money on you? лесни ~ разг. money for old rope; fast buck; луди ~ a mint of money; не давам пет ~ I don’t care a damn/straw/bit/bean/brass/tinker’s curse/darn/fig/hang/thing/jot/sixpence/rush; I don’t give a shit; не струва пет ~ it’s not worth a straw; нямам достатъчно ~ be short of cash; нямам ~, останал съм без ~ be out of cash; ~ за харчене spending money; ~ колкото щеш money is flush; ~ на ръка (на разположение, които не са в каса) loose cash; печеля (много) малко ~ earn a pittance; правя/печеля бързи/луди ~ разг. coin it in; представителни ~ (за посрещане на гости) table money; спечелвам добри ~ от make a good thing of; струва доста ~ it costs a pretty penny; със свои ~ (за купуване и пр.) out of o.’s own pocket; харча луди ~ spend money like water; • без ~ да ми го дават, няма да го взема I wouldn’t take it as a gift; всичко става с ~ money makes the world go; измъквам всичките ~ на bleed s.o. white; измъквам ~ от bleed s.o. for money; кой бяга от ~ no one likes to turn money away; който не се купува с ~ beyond all price; от това не могат да се изкарат ~ there’s no money in it; ~ при ~ отиват money will follow money; money makes/begets/draws money; с ~ не се купува money cannot buy it; събирам бели ~ за черни дни lay up/provide/put by/save against a rainy day; така отиват ~те that’s the way the money goes; той е червив с ~ he has money to burn; той рине ~те с лопата he is simply rolling in/coining money.