+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
парѝ [ ]
само мн. money (само sg.); разг. cash; dough, brass, dibs; (книжни) sl. lettuce; амер. cabbage; (монети) coins, hard money; без ~ (много евтин) dirt cheap, as cheap as dirt, giveaway; for a song; грешни ~, ~, хвърлени/отишли на вятъра so much money thrown away/lost; джобни ~ pin money; дребни ~ (small) change; държавни ~ public/state funds; звонкови ~ specie; изкарвам/печеля ~ earn/make money; изпрани ~ laundered money; имам ~ (в момента) be in cash; имате ли ~ у себе си? have you any money on you? лесни ~ разг. money for old rope; fast buck; луди ~ a mint of money; не давам пет ~ I don’t care a damn/straw/bit/bean/brass/tinker’s curse/darn/fig/hang/thing/jot/sixpence/rush; I don’t give a shit; не струва пет ~ it’s not worth a straw; нямам достатъчно ~ be short of cash; нямам ~, останал съм без ~ be out of cash; ~ за харчене spending money; ~ колкото щеш money is flush; ~ на ръка (на разположение, които не са в каса) loose cash; печеля (много) малко ~ earn a pittance; правя/печеля бързи/луди ~ разг. coin it in; представителни ~ (за посрещане на гости) table money; спечелвам добри ~ от make a good thing of; струва доста ~ it costs a pretty penny; със свои ~ (за купуване и пр.) out of o.’s own pocket; харча луди ~ spend money like water; • без ~ да ми го дават, няма да го взема I wouldn’t take it as a gift; всичко става с ~ money makes the world go; измъквам всичките ~ на bleed s.o. white; измъквам ~ от bleed s.o. for money; кой бяга от ~ no one likes to turn money away; който не се купува с ~ beyond all price; от това не могат да се изкарат ~ there’s no money in it; ~ при ~ отиват money will follow money; money makes/begets/draws money; с ~ не се купува money cannot buy it; събирам бели ~ за черни дни lay up/provide/put by/save against a rainy day; така отиват ~те that’s the way the money goes; той е червив с ~ he has money to burn; той рине ~те с лопата he is simply rolling in/coining money.