Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  гл. tear (off), break off; (цвете, плод) pick; (страница, чек) tear out; (крайник ­ за граната) shoot off; (отделям) divide; (област и пр.) detach (от from); (от дом и пр.) uproot; не мога да откъсна очи от I can’t take my eyes off; ~ копче tear/pull off a button; ~ някого от работата му disturb s.o. at his work; ~ някого от семейството му tear s.o. away from (the bosom of) his family; • ~ някого от сърцето си shut o.’s heart against s.o.; откъснал съм главата на look the spitting/very image of, be the spit and image of;

  ~ се (за копче и пр.) come off; (за човек) tear (o.s.) away; break away, cut o.s. away/off/adrift, cut loose (от from); (загубвам връзката с) lose touch with; (отчуждавам се) become estranged; ~ се от народа си divorce o.s. from o.’s people; ~ се от неприятеля воен. give the enemy the slip; • откъснаха ми се ръцете my arms grew limp; откъснаха му се краката от ходене I’ve walked my legs off; толкова се откъсна от сърцето му this is all he could bring himself to give.