+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
откъ̀свам [ ]
гл. tear (off), break off; (цвете, плод) pick; (страница, чек) tear out; (крайник ­ за граната) shoot off; (отделям) divide; (област и пр.) detach (от from); (от дом и пр.) uproot; не мога да откъсна очи от I can’t take my eyes off; ~ копче tear/pull off a button; ~ някого от работата му disturb s.o. at his work; ~ някого от семейството му tear s.o. away from (the bosom of) his family; • ~ някого от сърцето си shut o.’s heart against s.o.; откъснал съм главата на look the spitting/very image of, be the spit and image of;

~ се (за копче и пр.) come off; (за човек) tear (o.s.) away; break away, cut o.s. away/off/adrift, cut loose (от from); (загубвам връзката с) lose touch with; (отчуждавам се) become estranged; ~ се от народа си divorce o.s. from o.’s people; ~ се от неприятеля воен. give the enemy the slip; • откъснаха ми се ръцете my arms grew limp; откъснаха му се краката от ходене I’ve walked my legs off; толкова се откъсна от сърцето му this is all he could bring himself to give.