+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
отгово̀ря [ ]
= отгова̀рям гл.
1. answer, reply (на to, с by), make/give an answer, make a reply (to); (когато чуя името си) respond (to); не ~ направо give a roundabout answer; не ~ нищо make no reply; ~ вместо/~ от името на reply for; ~ дръзко answer/talk back, retort; ~ на зло с добро repay good for evil; ~ на любезност с любезност return a kindness; ~ на обвинение face a charge, юр. rejoin; ~ на огън return (the) fire, shoot/fire back; (за батарея) fire in return; ~ на поздрава на return/acknowledge s.o.’s greeting; ~ на сигнал reply to a signal, мор. acknowledge a signal; ~ на сила със сила meet/counter force with force; ~ на удар с удар return blow for blow, strike back; ~ на чувствата на return s.o.’s love/affection, respond to/repay s.o.’s affection, reciprocate s.o.’s feelings/affection; ~ писмено write back; ~ с думи/дела answer in words/deeds; ~ с обвинение recriminate (against); ~ само сдаине” speak in monosyllables; ~ със същото reciprocate, retaliate;
2. (отговорен съм) be responsible (за for), be answerable (for), answer (for), be in charge (of); (гарантирам) vouch for; не ~ don’t hold me responsible, don’t say I didn’t warn you; ~ за последствията take the consequences, answer for the consequences; ~ с главата си answer (for s.th.) with o.’s life;
3. (съответствам, подхождам) fit, suit, correspond (to), square (with), be in line/keeping (with), measure up (to), conform (with, to); (на цвят) match; делата не отговарят на думите му his acts belie his words, his acts do not square with his words; който отговаря на всички най-модерни условия up-to-date; ~ на вкуса на be suited to s.o.’s taste; ~ на всички условия fit/fill the bill; ~ на желанията на answer s.o.’s wishes; ~ на известно предназначение serve a purpose; ~ на изисквания suit requirements, qualify; ~ на изискванията на be up to the requirements of; ~ на определена нужда answer a specific need; ~ на очакванията на come up to s.o.’s expectations; ~ на условие satisfy/fulfil a condition; ~ на фактите fit the facts; ~ на целта answer the purpose.