Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  прил., -на, -но, -ни basic, fundamental, underlying, core; (главен) main, chief, principal, cardinal; (цялостен) radical, thorough(-going); (първичен) primary; техн. middle; хим. basic; (за съчинения) standard; като същ. ~ното (в учение и пр.) the essential/main thing; в ~ните си линии in substance, in the main; ~ен доклад main report; ~ен камък foundation stone; ~ен капитал basic/fixed capital, stock-in-trade; ~ен материал source material; ~ен речников фонд basic stock of words; ~ен тон муз. (и прен.) keynote; ~на биография standard life; ~на гласна език. stem vowel; ~на дума (в речник) key-word; ~на книга (по даден въпрос) standard book; ~на мисъл keynote; ~на причина fundamental cause; ~на работа regular/full-time job; ~на слабост/грешка inherent weakness/mistake; ~на храна basic food, staple diet; ~ни въпроси main/basic problems, background problems; ~ни моменти highlights; ~ни начала points of reference; ~ни познания thorough/intimate knowledge (по of); ~ни принципи underlying principles; ~ни цветове primary colours; ~ни черти terms of reference, basic lines; ~ните форми на механиката mechanical powers; ~ният проблем the gut problem; ~но значение primary meaning; ~но положение basic assumption; ~но почистване (на къща) spring cleaning, (на машина и пр.) thorough cleaning; ~но правило ground/cardinal rule; ~но уреждане (на въпрос) comprehensive settlement; ~но училище primary school.