+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
обясня̀вам [ ]
гл. explain (на to); книж. explicate; (тълкувам) interpret; expound; (разказвам) tell; (значение и пр.) define; (каква е причината за нещо) account (за for); обясни му как да tell him how to; ~ си нещо understand s.th., account for s.th; interpret; той ни обясни теорията си he expounded his theory to us;

~ се make o.s. clear, explain; ~ се някому (в любов) make s.o. a declaration of love; ~ се с някого have it out with s.o.