+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
нерв [ ]
м., -и, (два) нѐрва 1. nerve; война на ~и a war of nerves, a cold war; двигателен ~ a motory nerve; дебели/железни ~и nerves of steel; зрителен/очен ~ an optic nerve; игра на ~и a game of nerves; късат ми ~ите it gets on my nerves, it’s wrecking my nerves; it gives me the fidgets/jumps; it gets in my hair; лазя/ходя по ~ите на някого get on s.o.’s nerves; give s.o. the fidgets/jumps; set one’s teeth on edge; нямам вече ~и my nerves are in shreds; слаби ~и weak nerves; страдам от ~и have a nervous disorder/disease; той е целият ~и he is a bunch/bundle of nerves; хабя ~и fret; хващат ме ~ите get nervous, become restless, sl. get the needle; човек трябва да има здрави ~и, за да you need nerves of steel to;
2. (жилка, вена ­ на лист и пр.) vein;
3. (енергия, живот) nerve.