+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
неприя̀тен [ ]
прил., -на, -но, -ни unpleasant, unpleasing, displeasing, disagreeable, dislikable; distasteful; objectionable, obnoxious, painful, unwelcome, nasty (и за време); амер. sl. uncool; (на вкус) unsavoury, unpalatable; sl. grotty; (дразнещ) vexing; най-~ното е/идва накрая the sting is in the tail; ~на новина unwelcome/bad news; ~на тема sore subject; ~но задължение painful duty; някой ми става ~ен take a dislike to s.o.; това ми е крайно ~но this is most annoying, it’s terribly unpleasant; той държи твърде ~ен език he uses objectionable language.