+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
неофициа̀лен [ ]
прил., -на, -но, -ни unceremonious; (за облекло, посещение, писмо) informal; (за сведения) inofficial, unofficial; (който не е за публикуване в печата) off the record; комитетът се събра на ~но заседание the committee met informally; ~ен договор implied contract; ~ен обяд quiet dinner party; ~но събрание fringe meeting.