+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
недоумѐние [ ]
ср., само ед. bewilderment, perplexity, amazement, quandary; в ~ puzzled, perplexed, bewildered; за мое (най-голямо) ~ to my (great) amazement; на лицето му беше изписано безкрайно ~, той гледаше с ~ he looked quite perplexed/bewildered; намирам се в ~ какво да правя, изпадам в ~ be at a loss; поставям в ~ perplex; предизвиквам ~ perplex (у -); слушам с ~ listen in bewilderment; той ме погледна с ~ he gave me a puzzled look.