Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ср., -я 1. mood, humour, temper, spirits; в лошо ~е in a bad humour/mood, out of sorts/temper, seedy, grumpy, grumpish; разг. blue; в мрачно ~е съм be (down) in the dumps, have the dumps; have the grumps; в ~е да разказва за миналото си in a reminiscent frame of mind; в отлично ~е съм be in full/high/fine/good/great feather; в потиснато ~е in low/poor spirits, dejected, разг. down in the mouth; gutty; under the weather; връща ми се доброто ~е resume (o.’s) spirits; cheer up; днес нямам ~е да чета I don’t feel like reading today; добро/весело ~е good/high spirits, pleasant/jovial/merry mood; fine/good fettle; имаш ли ~е за работа? are you up to doing some work? лошо/потиснато ~е low spirits, dumps, doldrums, sulky mood; на ~я moody; ~ето е понижено, ~ето падна (на нула градуса) the mood fell/dropped (below freezing point); the spirits fell; ~ето ми се покачи my spirits rose; нямам ~е за I am in no mood/humour for; опитай се да го хванеш, когато е в ~е try to catch him in one of his good moods; повдигам ~ето на някого cheer s.o. up; поддържам ~ето на някого keep up s.o’s spirits; пропъждам лошото ~е на някого cheer s.o., liven s.o. up; развалям ~ето на някого spoil s.o.’s mood, damp s.o.’s spirits; disgruntle s.o.; put a damper (on s.th.); това създава добро ~е it creates a jolly atmosphere, it livens up the (mood of the) party; той вече нямаше ~е да пише he was no longer in the mood to write; човек, който работи по ~е fitful worker; човек на/с различни ~я a man of moods;
  2. (отношение) disposition, frame of mind, inclination, sentiments; общото ~е the general/public feeling; създавам ~е срещу някого stir up opposition to s.o.; създаде се ~е срещу него there was ill-feeling against him, there was opposition to him; създадоха се ~я срещу реформата there was opposition to the reform; • картината е изпълнена с ~е there is atmosphere in the picture.