+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
настроѐние [ ]
ср., -я 1. mood, humour, temper, spirits; в лошо ~е in a bad humour/mood, out of sorts/temper, seedy, grumpy, grumpish; разг. blue; в мрачно ~е съм be (down) in the dumps, have the dumps; have the grumps; в ~е да разказва за миналото си in a reminiscent frame of mind; в отлично ~е съм be in full/high/fine/good/great feather; в потиснато ~е in low/poor spirits, dejected, разг. down in the mouth; gutty; under the weather; връща ми се доброто ~е resume (o.’s) spirits; cheer up; днес нямам ~е да чета I don’t feel like reading today; добро/весело ~е good/high spirits, pleasant/jovial/merry mood; fine/good fettle; имаш ли ~е за работа? are you up to doing some work? лошо/потиснато ~е low spirits, dumps, doldrums, sulky mood; на ~я moody; ~ето е понижено, ~ето падна (на нула градуса) the mood fell/dropped (below freezing point); the spirits fell; ~ето ми се покачи my spirits rose; нямам ~е за I am in no mood/humour for; опитай се да го хванеш, когато е в ~е try to catch him in one of his good moods; повдигам ~ето на някого cheer s.o. up; поддържам ~ето на някого keep up s.o’s spirits; пропъждам лошото ~е на някого cheer s.o., liven s.o. up; развалям ~ето на някого spoil s.o.’s mood, damp s.o.’s spirits; disgruntle s.o.; put a damper (on s.th.); това създава добро ~е it creates a jolly atmosphere, it livens up the (mood of the) party; той вече нямаше ~е да пише he was no longer in the mood to write; човек, който работи по ~е fitful worker; човек на/с различни ~я a man of moods;
2. (отношение) disposition, frame of mind, inclination, sentiments; общото ~е the general/public feeling; създавам ~е срещу някого stir up opposition to s.o.; създаде се ~е срещу него there was ill-feeling against him, there was opposition to him; създадоха се ~я срещу реформата there was opposition to the reform; • картината е изпълнена с ~е there is atmosphere in the picture.