Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  прил., -на, -но, -ни 1. юр. (свързан с наказателни процедури) criminal, penal; (който служи за наказание) punitive; (който идва като възмездие) retributive; ~ен кодекс criminal code; ~на акция punitive expedition, punitive action; ~на лихва penal interest; ~ни закони penal/criminal laws; ~ни мерки punitive measures; ~ни точки penal points; ~но дело, ~ен процес criminal action/procedure, trial; ~но право criminal law; ~но преследване (penal) prosecution; ~но съдопроизводство criminal jurisdiction; предприемам ~на акция срещу take punitive action against;
  2. спорт. penalty (attr.); 11-метров ~ен удар penalty kick; ~ен удар (в баскетбола) foul shot; ~на линия foul line; ~на точка спорт. penalty point; ~но поле penalty area.