+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
къс [ ]
м., -ове, (два) къ̀са piece, bit, fragment; patch; (месо) gobbet.
прил. short; (кратък) short, brief; бегач на ~и разстояния спорт. sprinter; за ~о време in a short time/while; коланът е ~ the belt won’t meet; ~а валутна позиция фин. short of exchange; ~а коса short/bobbed hair; ~и вълни ел. short waves; ~и светлини dip lights; ~о съединение ел. a short circuit; на ~о разстояние at short range; at a short distance; отивам по най-~ия път go the shortest way, go by the shortest road, take a short cut; бягане на ~о разстояние спорт. a sprint race.