Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -и, (два) крѐдита 1. credit; търг. trust; банков ~ bank loan; гарантиран ~ фин. back-up credit; контрол върху ~ите credit squeeze; ~ без покритие blank credit; ~ при изгодни условия soft credit; на ~ on credit, разг. on tick; неограничен ~ unlimited/blank credit; обезпечен ~ secured loan; откривам ~ (в банка) open an account (with a bank); отпускам ~ grant/give credit; потребителски ~ consumer credit; разпределение на ~ите credit-rationing; стоки на ~ goods on trust;
  2. счет. credit (side); ~ът му се изчерпва his credit is exhausted, разг. his chalk is up; минавам по ~ credit s.o.’s account, enter s.th. to the credit (side); надхвърлям ~а си overdraw o.’s account;
  3. (бюджетен) funds, allocations, appropriations.