+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ка̀ша [ ]
ж., -и 1. mess; (за ядене) gruel, mess; (за бебе) pap; (за животни) mash; (нещо смачкано) squash; (от гипс и пр.) paste; (от дървесина и пр.) pulp; глинена ~а slurry; лепкава ~а разг. goo; овесена ~а porridge; (житна, с мляко) frumenty; рудна ~а мин. slime; ставам на ~а squash, go squash; хартиена ~а paper pulp;
2. (пращина) mark;
3. прен. mess, hash, jumble, hotch-potch; dog’s breakfast/dinner; забърквам ~а make a mess/hash/muddle of s.th.; get into a mess; оправям забъркана ~а tidy up a mess, sort out a muddle; той забърка тази ~а he started the whole trouble; • парен ~а духа the burnt child dreads the fire; once burnt/bitten, twice shy; the scalded dog fears cold water.
ж., само ед. текст. flannel.