+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
интѝмен [ ]
прил., -на, -но, -ни intimate; (близък) close; (личен) personal, private; венчавката ще стане в строго ~ен кръг the wedding will be strictly private; в ~на среда among (intimate) friends; в ~ни отношения съм с някого be on intimate terms with s.o.; в строго ~ен кръг in strict privacy; ~ен приятел close/bosom friend; ~на вечеря quiet supper; dinner in a restricted circle; ~на обстановка friendly/cosy atmosphere.