+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
изпра̀вя [ ]
= изпра̀вям гл.
1. (поставям вертикално) set up straight, set/stand upright; stand (срещу, на against, on); изправен съм пред съда face trial, stand trial; ~ пред съд bring before the court, put on trial, bring to court/trial;
2. (нещо криво) straighten (out), make/put/set straight; (кост, навехнато) set; (за къдрици) uncurl;
3. (поправям) correct, make good; rectify; put right redress; (отстранявам повреда) repair; (в морално отношение) reform;
4. ел. rectify; радио. detect;

~ се stand/get up, rise; (след сядане и пр.) straighten up, sit up straight; едва се ~ на краката си totter to o.’s feet; изведнъж той се изправи пред нас suddenly he stood before us; ~ се на крака rise to o.’s feet, stand up; (след болест) get back on o.’s feet; (за кон) rear; ~ се пред дилема be faced/confronted with a dilemma, face a dilemma, be on the horns of a dilemma; ~ ce пред съда stand before the court; face trial; ~ се с целия си ръст draw o.s. up, rise to o.’s full height/stature; косата ми се изправи
1. my hair stood on end; I was horrified;
2. my hair uncurled, my hair went out of curl; помагам някому да се изправи help s.o. up.