Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  = изклю̀чвам гл.
  1. (отстранявам) expel (от from); turn out (of); (временно) suspend; (адвокат от колегия) disbar; (от права и пр.) debar (s.o. from s.th.); (лишавам от членство) dismember; без да изключваме … not excepting …, taking due account of …; ~ от списъка strike off the list; ~ от състезание disqualify; като изключим всичко това barring all this; като изключим присъстващите (the) present company excepted;
  2. (не допущам) exclude, eliminate, shut out (от from); except; (нещо да е станало) rule out; (от обмисляне, разискване и пр.) bar; (предотвратявам, правя невъзможно) preclude; bar; foreclose; forbid; за да изключим всички съмнения (so as) to preclude all doubt; не ~ възможността … I do not rule out the possibility …;
  3. техн., ел. switch/turn off; disengage; (чрез кран) shut/turn off; (с щракване) flick/flip off; аварийно ~ emergency shut-off; ~ и стартирам отново (комп. система) reboot; ~ мотора shut off/stop the engine; ~ телефона си disconnect o.’s telephone; не ~ мотора leave the engine running; • взаимно изключващи се mutually incompatible.