+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
избѝрам [ ]
гл. choose; (най-хубавото) select, pick out; (за някаква цел) single out; (придирчиво) pick and choose; (чрез гласуване) elect; изберете си take your choice; ~ за член чрез гласуване vote into membership; ~ номер (по телефона) dial a number; ~ някого за парламента return s.o. to parliament; ~ някого за председател elect s.o. president/to the presidency; ~ по вкуса си suit o.s.; ~ си път в живота choose a career; тя много избира she is too choosy; тя не може да избере she can’t make her choice.