+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
защитѐн [ ]
мин. страд. прич. (и като прил.) protected, defended, guarded; sheltered, screened; safeguarded; ~ електрически мотокар enclosed motor.
прил., -на, -но, -ни protective; (отбранителен) defensive; ~ен механизъм safeguard mechanism; ~ен пояс (от дървета) protective belt; ~ен цвят зоол. protective colouring; воен. (за дрехи и пр.) drab colour, khaki; (на танк, оръдие и пр.) camouflage paint, (на воен. кораб) dazzle paint; ~на клауза safeguard clause; ~на обвивка (на двигател) cowling; ~на окраска зоол. protective/mimic coloration, mimicry; ~ни очила (protective) goggles; ~ни съоръжения воен. defences, defensive installation; ~но облекло protective clothing; ~но средство (у животните) зоол. weapon; приемам ~на окраска зоол. mimic.