Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  мин. страд. прич. (и като прил.)
  1. closed, shut;
  2. (за човек) pent (up, in); cooped up; (в клетка) encaged; (в капсула) encapsulated; държа някого ~ keep s.o. locked up; keep s.o. indoors;
  3. (за магазин и пр.) closed;
  4. (за път) closed; пътят е ~ no thoroughfare;
  5. (за залив, пристанище ­ заобиколен от суша) landlocked;
  6. фон. close, tense;
  7. прен. (за човек) close, reticent, uncommunicative, retiring, разг. buttoned-up; ~ човек разг. oyster, амер. bad mixer; много е ~ he has not a word to throw at a dog; • ~а верига (на атом) хим. ring; ~а електрическа/магнитна верига loop; ~а сделка икон. closed-end transaction; ~о напрежение ел. closed circuit.