Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ж., insurance; (парите) insurance money; автомобилна ~аГражданска отговорност” motor vehicle liability insurance; ~а за дългосрочно лечение long-term cure insurance; ~а за живи животни livestock insurance; ~а за живот life insurance; ~а за медицинска помощ medical aid insurance; ~а за пътни рискове road risks insurance; ~а каско automobile insurance; ~а морски товари cargo insurance; ~а на имот insurance of property; ~а сгради buildings insurance; ~а срещу авария breakdown insurance; ~а срещу нетрудоспособност disability insurance; ~а срещу пожар/нещастни случаи fire/accident insurance; правя съвместна ~а coinsure; сключвам ~а take out an insurance; туристическа ~а travel insurance.