+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
зако̀нен [ ]
прил., -на, -но, -ни 1. (разрешен, поставен от закона) lawful, legitimate; rightful; (юридически) legal; ~ен брак lawful wedlock; ~ен документ legal document; ~ен дял legal interest; ~ен наследник rightful heir, next of kin, мн. heirs-at-law; ~ен собственик rightful/lawful owner; ~на част lawful share; ~но дете legitimate child, a child born in wedlock; ~но задължение statutory duty; ~но мнозинство a competent majority; ~но платежно средство legal tender; имам ~на сила be valid; моята ~на съпруга my wedded wife; на ~но основание on legal grounds; по ~ен път by lawful means, by legal process;
2. (справедлив, обоснован) legitimate, natural, rightful, warrantable; ~на гордост legitimate pride; ~но възмущение natural indignation; ~но искане legitimate demand; rightful claim.