+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
за̀ем [ ]
м., -и, (два) за̀ема loan; вземам ~ borrow (от of, from); външен/вътрешен ~ foreign/internal loan; давам ~ lend, амер. loan; живея от ~и live by borrowing; ~-наем фин. lend-lease; краткосрочен ~ short loan; помъчи се да вземе от мене ~ от пет долара sl. he tried to tap me for five dollars; разрешавам ~ grant a loan.