+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
задължѐние [ ]
ср., -я 1. duty; obligation, engagement; commitment; (срещу гаранция) юр. recognizance; (нещо да бъде доказано) onus; върху него лежи ~е да it devolves upon him to, it is incumbent upon him to, he is in duty bound to, it is his duty to; върша нещо по ~е do s.th. as part of o.’s duty; do s.th. from a sense of duty; поемам ~е assume an obligation, enter into an engagement, undertake, engage, take upon o.s.;
2. (парично) liability; debt; фин. charge; ~е по договор юр. privity of contract; инвестиционно ~е фин. capital commitment;
3. мн. duties, work; obligations; в ~ята ми влиза да it is my duty/office to; домакински ~я chores; поемам ~ята си търг. meet o.’s obligations; поемам семейни ~я give hostages to fortune; светски ~я social engagements; семейни ~я family duties, hostages to fortune.