+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
заболя̀ване [ ]
ср., -ия illness, sickness, disease, disorder, complaint, ailment, trouble; failure in health, breakdown in o.’s health; душевно/сърдечно/нервно/стомашно ~е mental/heart/nervous/stomach trouble; ~е на дробовете affection of the lung; ~е на очите/на зрението/на черния дроб eye/eyesight/liver trouble; ~е на храносмилателната система digestive troubles; инфекциозно ~е infectious disease; професионално ~е industrial illness, occupation(al) disease; само мн. cases (от of); няма отбелязани ~ия от … no cases of … are on record/have been recorded.